fbpx

Algemene voorwaarden particulieren

Onderstaande tekst informeert u over mijn werkwijze en geeft u belangrijke informatie over mijn praktijk.

Algemeen

YouXL is een praktijk voor psychodynamische therapie & coaching, gespecialiseerd in coaching en training bij stress en burn-out. De therapie en/of coaching zal altijd uitgaan van de kwaliteiten en het oplossingsvermogen van de cliënt. Een traject ziet er als volgt uit:

 • Een intake gesprek, welke is gericht op wederzijdse kennismaking, het helder krijgen van uw hulpvraag, het geven van een toelichting op mijn werkwijze én het opstellen van een behandelplan. Tijdens dit gesprek kan eveneens bezien worden of er voldoende vertrouwen is om de samenwerking aan te gaan.
 • Daarna volgen één of meerdere consulten waarin u onder mijn begeleiding gaat werken aan het behalen van uw doelstelling.
 • Tot slot wordt elk traject afgesloten met een evaluatiegesprek, waarin we de behaalde doelen bespreken en evalueren. Bij lange trajecten kan er ook een tussentijdse evaluatie plaatsvinden.

U draagt zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van de therapie. U blijft tevens zelf verantwoordelijk voor wat er met u gebeurt en voor de besluiten en handelingen waartoe u komt als reactie op de therapie.

Interventies waarvan u heeft kennisgenomen, mogen onder geen beding door u worden toegepast op anderen. Oefeningen die worden aangeleerd, worden uitsluitend door uzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen. Ook het eventueel ter beschikking gestelde materiaal dient alleen door u gebruikt te worden en mag onder geen beding gedupliceerd of verspreid worden onder derden.

YouXL registreert de NAW-gegevens van zijn cliënten en de behandelingsgegevens in een dossier. Deze gegevens worden voor een periode van 7(zeven) jaren bewaart, waarna zij vernietigd worden.

Afspraken

 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos door u, of uw vertegenwoordiger, worden geannuleerd (in geval van een afspraak op de maandag geldt een annuleringstermijn van uiterlijk vrijdag tot 18.00 uur voorafgaand aan de afspraak). Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht.
 • In geval van ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten, bestaat de gelegenheid tot 2 uur voor de sessie kosteloos te annuleren.
 • Bij het vergeten van de afspraak worden de kosten van de sessie volledig in rekening gebracht.
 • Indien de cliënt later dan de afgesproken aanvangstijd verschijnt, is dit voor rekening van de cliënt. Indien de cliënt meer dan 15 minuten te laat komt, vervalt de sessie. De kosten worden volledig doorberekend (uitgezonderd bijzondere overmachtssituaties buiten de wil van de cliënt om).

Facturen

 • Per consult (gemiddeld 90 minuten) wordt een tarief gehanteerd van € 80,00 per uur (met afronding op 15 minuten).
 • De betaling voor een sessie geschiedt bij voorkeur per pin. Indien betaling per bank is overeengekomen dient de factuur binnen 14 dagen na dagtekening voldaan worden.
 • Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is het niet mogelijk een nieuwe afspraak te maken.
 • Ook als de verzekering (een deel van) de kosten vergoedt, blijft u verantwoordelijk voor de vergoeding van de kosten.

Vergoeding zorgverzekeraars

YouXL is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG en bij de koepelorganisatie RBNG. Sessies worden daarom in principe (gedeeltelijk) vergoed door de meeste zorgverzekeraars. De vergoeding die u van uw zorgverzekeraar ontvangt is echter afhankelijk van uw ziektekostenpolis. Informeer daarom altijd bij uw zorgverzekeraar of de sessies van YouXL voor vergoeding in aanmerking komen.

Klachten

Indien u klachten heeft over YouXL, verzoek ik u om dit in eerste instantie met mij bespreekbaar te maken. Mocht dit niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kunt u zich wenden tot de VBAG of TBNG.

Aanbevelingen

Wil je meer weten?

Neem vrijblijvend contact op

Contact opnemen →