fbpx

Algemene voorwaarden zakelijk

De heer H. Klouwer h.o.d.n. YouXL is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63619954 en is gevestigd aan de Willem van den Bergstraat 2, 1132 TX te Volendam.

Artikel 1: Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Cliënt tot het verrichten van Zorg door YouXL.
 3. Behandelingsovereenkomst: de Overeenkomst inzake de geneeskundige behandeling op grond van art. 7:446 e.v. BW op basis waarvan de Zorg aan de Cliënt wordt verleend.
 4. Behandelplan: het in samenspraak met Cliënt opgestelde plan, waarin de algemene gegevens van de betreffende Cliënt en de betreffende gedragsproblematiek, mogelijkheden en wensen, doelen, actieplan, evaluatie in zijn opgesteld. In het Behandelplan wordt in ieder geval vastgelegd welke Diensten YouXL zal verrichten ten behoeve van Cliënt. Onder behandelplan wordt tevens het behandelings- of het begeleidingsplan verstaan.
 5. Cliënt: de natuurlijke persoon die zich tot YouXL heeft gewend en die een Overeenkomst aangaat met YouXL.
 6. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan een training en/of lezing. Hieronder tevens verstaan een werknemer van Opdrachtgever
 7. Klachtenportaal VBAG/RBCZ: De onafhankelijke klachtenregeling voor cliënten (en hun vertegenwoordigers en nabestaanden) van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen conform de vereisten voortvloeiend uit de Wkkgz. .
 8. Overeenkomst: zowel de behandelingsovereenkomst inzake de geneeskundige behandeling op grond van art. 7:446 e.v. BW, alsmede de overeenkomst van opdracht op grond van art. 7:400 BW op basis waarvan de Dienst aan de Cliënt wordt verleend.
 9. Opdrachtgever: de Cliënt en/of natuurlijke- of rechtspersoon die (niet) handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die YouXL heeft aangesteld, projecten aan YouXL heeft verleend voor diensten die door YouXL worden uitgevoerd, of waaraan YouXL een voorstel op grond van een overeenkomst heeft gedaan.
 10. Patiëntendossier: het dossier dat YouXL op grond van wet- en regelgeving verplicht is bij te houden met betrekking tot de Zorg van Cliënt.
 11. YouXL: de dienstverlener die Diensten aan Cliënt en/of Opdrachtgever aanbiedt.
 12. Wkkgz: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, te weten het wettelijk gerealiseerd landelijk klachteninstituut betreft klachten in de zorg.
 13. Zorgdiensten c.q. Diensten: De Diensten die YouXL aanbiedt bestaan uit: coaching, enegeriemanagment alsmede verschillende therapieën.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van YouXL, elke Overeenkomst tussen YouXL en Cliënt en/of Opdrachtegever en op elke Zorgdienst die door YouXL wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Cliënt en/of Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal YouXL aangeven op welke wijze Cliënt de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Cliënt en Opdrachtgever.
 5. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 6. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 7. De algemene en/of inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 8. Ten aanzien van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf geldt dat indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand blijven, en de nietige/vernietigde bepaling(en) dienen vervangen te worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Artikel 3: Het Aanbod en recht op informatie

 1. Alle door YouXL gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. YouXL is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Cliënt en/of Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft YouXL het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Cliënt om een voor YouXL gegronde reden te weigeren.
 3. Cliënt en/of Opdachtgever heeft recht op die informatie die noodzakelijk is om een weloverwogen keuze te kunnen maken met het oog op de te verlenen Zorg. De informatie vanuit YouXL verstrekt is opgesteld in voor Cliënt begrijpelijke taal.
 4. Voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst wordt al dan niet in overleg met Cliënt en/of Opdrachtgever en aan de hand van een eventuele diagnose van de huis- of bedrijfsarts bepaald welke zorg het beste bij Cliënt past. Tevens vindt uitwisseling van informatie plaats welke noodzakelijk is voor het opstellen van een adequaat Zorgplan.
 5. In het kader van de informatie noodzakelijk met betrekking tot het Zorgplan, voorziet Cliënt en/of Opdrachtgever YouXL voor zover redelijkerwijs mogelijk in ieder geval van:
  a. de diagnose en relevante informatie met betrekking tot de aan de orde zijnde klachten
  b. de contactgegevens van Cliënt
  c. naam en vestigingsplaats huis- of bedrijfsarts
  d. contactgegevens leidinggevende
  e. gegevens contactpersoon afdeling HR
  f. contactgegevens andere specialisten
 6. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Zorgdiensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Cliënt en/of Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 7. YouXL licht Cliënt op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk in over het voorgenomen Zorgplan en de ontwikkelingen omtrent het Zorgplan, de behandeling en de gedragsgerelateerde toestand van Cliënt.
 8. Voorts voorziet YouXL Cliënt van alle informatie die Cliënt redelijkerwijze dient te weten over overeenkomstig artikel 7:448 BW.
 9. Het verstrekken van informatie kan achterwege blijven in het uitzonderlijke geval dat het verstrekken daarvan kennelijk ernstig nadeel oplevert voor Cliënt, alsmede indien Cliënt uitdrukkelijk heeft aangegeven informatie over de behandeling niet te willen ontvangen, behoudens voor zover het belang dat Cliënt daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor haarzelf of anderen kan voortvloeien en YouXL van dit nadeel op de hoogte is of redelijkerwijze van op de hoogte zou moeten zijn.
 10. Eventuele termijnen in het aanbod van YouXL zijn in beginsel indicatief en geven Cliënt bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cliënt en/of Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van YouXL heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan YouXL te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail. Door middel van het ondertekenen van de Overeenkomst geeft Cliënt en/of Opdrachtgever expliciet en ondubbelzinnig toestemming. Hiermee wordt voldaan aan het toestemmingsvereiste.
 2. YouXL is niet gehouden aan een Aanbod indien Cliënt en/of Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Cliënt geen rechten ontlenen.
 3. Indien Cliënt en/of Opdrachtegever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Cliënt en/of Opdrachtgever.
 4. Elke Overeenkomst die met YouXL wordt aangegaan, berust bij het bedrijf niet bij een individuele persoon die met YouXL is verbonden.

Artikel 5: Opstellen van het Zorgplan

 1. Om Cliënt te kunnen voorzien van adequate zorg wordt in overeenstemming met de professionele standaard en zoals van een goed zorgverlener verwacht mag worden, een Zorgplan opgesteld.
 2. YouXL vangt aan met de Zorg vanaf het moment dat Cliënt heeft ingestemd met het (voorlopige) Zorgplan, behoudens indien er sprake is van een acute situatie waardoor onmiddellijke behandeling nodig is om ernstig nadeel voor Cliënt te voorkomen in welk geval overleg tussen YouXL en Cliënt zo spoedig mogelijk na de afwijking plaats.
 3. Indien naar professioneel inzicht van YouXL een afwijking van het overeengekomen Zorgplan in het belang van Cliënt noodzakelijk is, vindt onderling overleg met Cliënt plaats. De (Behandel)overeenkomst zal dienovereenkomst aangepast worden.

Artikel 6: Duur van de (Behandelings)overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Cliënt/Opdrachtgever en YouXL een Behandelingsovereenkomst is afgesloten, is de duur van deze Behandelingsovereenkomst conform de duur van de betreffende Zorg. De duur van de behandeling is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die YouXL van Cliënt verkrijgt, alsmede de medewerking van Cliënt
  en overige zaken afkomstig vanuit de instantie die de Zorgindicatie heeft opgesteld.
 2. Cliënt en/of Opdrachtgever kan de Behandelingsovereenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Behandelingsovereenkomst indien YouXL schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen.
 3. De ontbinding van de Behandelingsovereenkomst laat de betalingsverplichtingen van Cliënt en/of Opdrachtgever onverlet voor zover YouXL ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Cliënt en/of Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Indien een Cliënt, om welke reden of omstandigheden dan ook, de Overeenkomst c.q. afspraak wenst te beëindigen, voordat de Dienst is afgelopen, is Cliënt het volledige bedrag voor de Dienst verschuldigd. Restitutie van de reeds betaalde gelden is niet mogelijk.
 5. De Overeenkomst kan niet door YouXL opgezegd worden, tenzij de voortzetting van de Zorg redelijkerwijs en naar professioneel inzicht van YouXL niet langer tot het gewenste resultaat zal leiden.
 6. Onverminderd de voorgaande bepalingen eindigt de Behandelingsovereenkomst indien sprake is van:
  a. Overplaatsing naar een andere Zorginstelling dan YouXL;
  b. Instemming en schriftelijke goedkeuring van beide partijen indien van Partijen wegens gegronde
  redenen niet langer gevergd kan worden om de Behandelingsovereenkomst op dezelfde wijze in
  stand te houden;
  c. Opzegging door Cliënt middels expliciete en ondubbelzinnige schriftelijke verklaring;
  d. Overlijden van Cliënt;
  e. Het verstrijken van de einddatum zoals aangegeven in het Indicatiebesluit;
  f. Het stopzetten, beëindigen of intrekken van de Indicatie door de daartoe bevoegde instantie.

Artikel 7: Verhindering

 1. Indien de Cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip van de behandeling aanwezig te zijn, dient zij YouXL hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
 2. Afmelding of wijziging van de behandeling is mogelijk tot 24 uur voor aanvang van de betreffende afspraak.Indien de betreffende afspraak niet tijdig wordt afgezegd, is Cliënt een no-showboete verschuldigd van €50,- euro.

Artikel 8: Uitvoering van de dienstverlening

 1. YouXL zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed zorgverlener c.q. hulpverlener verlangd mag worden. YouXL staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan YouXL de Zorg uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. Bij de uitvoering van de Diensten is YouXL niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Cliënt op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd of indien dit redelijkerwijze naar professioneel inzicht van YouXL niet in het belang van Cliënt zal zijn.
 4. YouXL is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten derden in te schakelen, indien YouXL dit noodzakelijk acht.
 5. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt YouXL Cliënt tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 6. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Cliënt verstrekte informatie en op de diagnose van de huis- of bedrijfsarts, alsmede op grond van de door YouXL gedurende de zorg geconstateerde feiten. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is YouXL aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Cliënt niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door YouXL of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Cliënt komen, sprake is van vertraging heeft YouXL recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.

Artikel 9: Dossierplicht

 1. YouXL richt naast het Zorgplan een dossier in met betrekking tot de zorg die Cliënt verkrijgt. YouXL houdt in het dossier aantekening van de gegevens omtrent de gezondheid en de gedragstoestand van Cliënt en van de ten behoeve van Cliënt verrichte Diensten.
 2. YouXL verstrekt aan Cliënt desgevraagd inzage in en afschrift van het dossier, tenzij verstrekking van informatie of gegevens opgenomen in het dossier ernstige inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer en inzage derhalve redelijkerwijze niet van YouXL kan worden verlangd.
 3. Op verzoek van Cliënt kunnen de in het dossier opgenomen gegevens en bescheiden worden vernietigd, behoudens indien bewaring van betreffende informatie of gegevens van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betreffende Cliënt, alsmede indien YouXL gehouden is tot bewaring op grond van een wettelijke plicht.

Artikel 10: Verplichtingen Cliënt

 1. Voordat een Zorgplan kan worden opgesteld, is Cliënt is verplicht de door YouXL verstrekte Behandelingsovereenkomst volledig en naar waarheid in te vullen. Cliënt zal naar beste weten YouXL voorzien van alle inlichtingen en de medewerking die YouXL voor het uitvoeren van de Overeenkomst redelijkerwijze behoeft. Cliënt is verplicht om YouXL de door haar verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat YouXL niet in staat is een adequaat Zorgplan op te stellen en daardoor niet de juiste Zorg kan verlenen ten behoeve van Cliënt.
 2. YouXL is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren, noch is YouXL verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door YouXL voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. YouXL kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de (Behandelings)overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie voor zover deze redelijkerwijze nodig is om een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst te kunnen bewerkstelligen. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Cliënt dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan YouXL.
 4. Cliënt dient de door YouXL gehanteerde huisregels te allen tijde in acht te nemen. De huisregels zijn in ieder geval aanwezig op locatie van YouXL.
 5. Opdrachtgever is verplicht alle door YouXL verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat YouXL niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 6. YouXL is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is YouXL verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door YouXL voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

Artikel 11: Zorgdiensten

 1. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst biedt YouXL diverse Diensten aan die gericht zijn op de ontwikkeling van de Cliënt alsmede het stabiliseren van een situatie waarin de Cliënt zich bevindt.
 2. De Zorgdiensten wordt verleend op basis van een zorgplan en daarop te behalen doelen voor de Cliënt. Van het overeengekomen Zorgplan kan in beginsel niet afgeweken worden, tenzij dit in het belang van de Cliënt is.
 3. Cliënt is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van het Zorgplan. Cliënt dient YouXL in staat te stellen het Zorgplan uit te voeren en zorgt ervoor dat zij geen belemmering veroorzaakt ten aanzien van de veiligheid van YouXL in de breedste zin van het woord, alsmede de arbeidsomstandigheden.
 4. YouXL kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal YouXL de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Cliënt beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 5. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de verleende Zorg en adviezen van YouXL kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid,tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Cliënt, ziekte, echtscheiding en het overlijden van dierbare.
 6. Wanneer de Dienst plaatsvindt op een vooraf afgesproken moment, zorgt YouXL ervoor dat het voor Cliënt duidelijk is wanneer en op welk tijdstip de betreffende Dienst zal plaatsvinden.
 7. YouXL houdt bij het plannen van de Dienst en hiermee gemoeide afspraken zoveel mogelijk rekening met wensen, voorkeuren en beperkingen van Cliënt, tenzij dit redelijkerwijs niet van YouXL gevergd kan worden.
 8. Cliënt wordt geïnformeerd indien er sprake is van een wijziging in de gemaakte afspraken met betrekking tot een Dienst (bijvoorbeeld van datum, tijd, locatie).

Artikel 12: Training, Coaching en/of Lezing

 1. YouXL kan een training verzorgen voor Cliënt en/of Opdrachtgever en andere deelnemers. Indien hierna over training gesproken wordt, wordt hier tevens een lezing/coaching onder verstaan.YouXL is gerechtigd het aantal deelnemers te maximeren.
 2. De training vindt plaats op een nader te bepalen locatie door YouXL. De Cliënt is verplicht tenminste 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn op de betreffende locatie.
 3. Indien Deelnemer niet tijdig voor de training aanwezig is, heeft YouXL het recht de betreffende Deelnemer te weigeren voor de training. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, heeft Deelnemer geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden of het inhalen van een training.
 4. De inhoud van de door YouXL aangeboden training en de gedurende de training verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal YouXL de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De training wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen en de behoeften van de betreffende
  Deelnemer(s).
 5. Cliënt c.q. Deelnemer en/of Opdrachtgever zal YouXL schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de training alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Cliëbt aandacht wenst.
 6. YouXL is gerechtigd de training te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van YouXL om de training te verplaatsen. Cliënt c.q. Deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is YouXL gerechtigd de Deelnemers die zich het laatst hebben aangemeld voor de training te weigeren.

Artikel 13: Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Cliënt of naar professioneel inzicht van YouXL nadere zorg nodig is om tot het gewenste resultaat ten behoeve van Cliënt te komen, is Cliënt verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief, behoudens het geval dat de zorgverzekering van Cliënt de kosten vergoed. YouXL is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan slechts aanvangen met eventuele wijzigingen indien dit is goedgekeurd door de betreffende instantie, en de wijzigingen zijn opgenomen in het Zorgplan.

Artikel 14: Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. YouXL voert haar dienstverlening uit conform het vastgestelde tarief.
 3. Cliënt en/of Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken en het uitvoeren van die Diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is YouXL gerechtigd om deze kosten, na overleg met Cliënt en/of Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Cliënt en/of Opdrachtgever.
 5. Behoudens het geval de kosten worden gedekt door de zorgverzekering van Cliënt dient Cliënt de door YouXL gefactureerde kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van 14 dagen te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van YouXL.

Artikel 15: Incassobeleid

 1. Wanneer Cliënt of Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, zal Cliënt eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen.
 2. Indien YouXL meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Cliënt of Opdrachtgever, hieronder tevens verstaan de kosten conform het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

Artikel 16: Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. YouXL gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Cliënt en zal deze slechts conform de geldende wet- en regelgeving gebruiken. Indien daartoe gevraagd, zal YouXL de betrokkene hierover informeren.
 2. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van YouXL verwerkt worden. Cliënt staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Cliënt YouXL tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien YouXL op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal YouXL zich inzetten om te waarborgen dat de beveiliging hiervan voldoet aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. YouXL is verplicht gegevens van de Cliënt bij te houden in het elektronisch patiëntendossier zoals nader bepaald in artikel 8 van deze algemene voorwaarden en zal daarin de voortgang van het zorgplan opnemen. Dit dossier kan ingezien worden door de personen en/of instanties die betrokken zijn bij de uitvoering van het zorgplan en door de betrokkene zelf (hieronder wordt tevens verstaan de ouder(s) en/of de wettelijke verzorger(s) van de Cliënt. Het verwerken van persoonsgegevens in het patiëntendossier is aan strikte regels gebonden.

Artikel 17: Opschorting en ontbinding

 1. YouXL is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten indien sprake is van een intrekking, beëindiging of wijziging van het Indicatiebesluit en hierdoor van YouXL niet langer gevergd kan worden de Zorg aan Cliënt te verlenen, behoudens de opschorting kennelijk leidt of zal leiden tot ernstig nadeel voor Cliënt. De opschorting zal terstond aan Cliënt en/of Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. YouXL zal tevens meewerken aan het vinden van een passende oplossing voor zover dit redelijkerwijze in het kader van een goed zorgverlener van haar gevergd kan worden.
 2. YouXL is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 18: Overmacht

 1. YouXL is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van YouXL wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van YouXL, (ii) gebrekkigheid van programmatuur of andere zaken, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (v) ziekte van (werknemers van) YouXL (vi) overige situaties die naar het oordeel van YouXL buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht heeft Cliënt en/of Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Cliënt en/of Opdrachtgever worden betaald. Hieronder wordt in ieder geval begrepen de kosten voor de reeds daadwerkelijk uitgevoerde sessies. YouXL is niet verplicht om Cliënt en/of Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele schade die door Cliënt en/of Opdrachtgever wordt geleden ten gevolge van de overmachtssituatie.

Artikel 19: Beperking van aansprakelijkheid Behandelingsovereenkomst

 1. Indien en voor zover een derde, zoals een bewindvoerder of andere wettelijke vertegenwoordiger van Cliënt de Behandelingsovereenkomst medeondertekend, is deze derde mede verantwoordelijk voor het nakomen van de uit de (Behandelings)overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 2. De aansprakelijkheid van YouXL in het kader van de Behandelingsvereenkomst in de zin van artikel 7:446 e.v. B.W. is niet beperkt, overeenkomstig art. 7:463 BW. YouXL is aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van haar handelen of nalaten op grond van de Behandelingsvereenkomst. Indien en voor zover ter uitvoering van een Overeenkomst verrichtingen plaatsvinden in een ziekenhuis dat geen partij is bij de Behandelingsvereenkomst, is het ziekenhuis voor een tekortkoming mede aansprakelijk, als ware het zelf bij de Overeenkomst partij.
 3. De aansprakelijkheid van YouXL in het kader van de Behandelingsovereenkomst in de zin van artikel 7:446 e.v. B.W. is niet beperkt, overeenkomstig art. 7:463 BW. YouXL is aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van haar handelen of nalaten op grond van de Behandelingsvereenkomst. Indien en voor zover ter uitvoering van een Behandelingsvereenkomst verrichtingen plaatsvinden in een ziekenhuis dat geen partij is bij de Behandelingsvereenkomst, is het ziekenhuis voor een tekortkoming mede aansprakelijk, als ware het zelf bij de Behandelingsvereenkomst partij.

Artikel 20: Beperking van aansprakelijkheid Overeenkomst

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van YouXL alleen geacht te bestaan indien YouXL dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst
  uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien het verrichten van coaching diensten door YouXL leidt tot aansprakelijkheid van YouXL, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd,
  doch slechts ten aanzien van de door Cliënt geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens YouXL. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten
  gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 3. YouXL sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. YouXL is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door
  bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 4. YouXL is niet aansprakelijk in het geval Cliënt, Opdrachtgever, Deelnemer en/of een drede de mogelijkheid heeft een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
 5. Claims in verband met een beweerdelijke aansprakelijkheid van YouXL dienen schriftelijk te worden ingediend, doch uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de training.
 6. Cliënt en/of Opdrachtgever vrijwaart YouXL voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Cliënt en/of Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door YouXL geleverde Diensten, tenzij Cliënt en/of Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van YouXL.
 7. Door YouXL opgeleverde adviezen, op basis van door Cliënt onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie zijn nimmer grond voor aansprakelijkheid van YouXL.
 8. De inhoud van het opgeleverde advies van YouXL is niet bindend en slechts adviserend van aard. Cliënt beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van YouXL opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Cliënt. Cliënt is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van YouXL. YouXL is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 9. Indien door of namens Cliënt en/of Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is YouXL nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Cliënt en/of Opdrachtgever ingeschakelde derde
  alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Cliënt en/of Opdrachtgever ingeschakelde derde in YouXL haar eigen advies.
 10. YouXL staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens YouXL verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 11. Alle aanspraken van Cliënt en/of Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van YouXL vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij YouXL binnen een jaar nadat Cliënt en/of
  Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van YouXL.

Artikel 21: Geheimhouding

 1. YouXL is verplicht strikte geheimhouding te bewaren en dient ervoor te zorgen dat aan anderen dan de Cliënt geen inlichtingen over de Cliënt dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden wordt verstrekt, tenzij de Cliënt uitdrukkelijk daarvoor toestemming heeft verleend. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. De verstrekking van betreffende informatie kan geschieden zonder inachtneming van de beperkingen, bedoeld in de voorgaande volzinnen, indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht.
 2. Onder anderen dan de Cliënt wordt niet verstaan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hun in dat kader te verrichten werkzaamheden. Slechts op grond van art. 7:458 BW en conform het gestelde in dit artikel kan afgeweken worden van de geheimhouding.

Artikel 22: Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Cliënt geeft YouXL, al dan niet op verzoek van YouXL, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die YouXL redelijkerwijs behoeft om de Zorg conform het Zorgplan te kunnen verlenen, waaronder begrepen informatie over een eventuele wilsverklaring of crisiskaart. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van tussentijdse wijzigingen in de persoonlijke situatie van Cliënt die kunnen leiden tot een verandering in het ten behoeve van Cliënt opgestelde Zorgplan en zal deze gegevens zo spoedig mogelijk kenbaar maken.
 2. Cliënt vrijwaart YouXL van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, tenzij de gevolgen redelijkerwijze niet voor rekening van Cliënt dienen te komen.
 3. Indien Cliënt elektronische bestanden, software of informatiedragers aan YouXL verstrekt, dienen deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 23: Klachten

 1. In het kader van de verplichtingen uit de Wkkgz heeft YouXL de nodige maatregelen genomen om een effectieve en laagdrempelige klachtenprocedure te realiseren.
 2. Indien Cliënt en/of Opdrachtgever niet tevreden is over de service van YouXL of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, dient Cliënt en/of Opdrachtgever deze klachten zo spoedig mogelijk schriftelijk of mondeling te melden bij YouXL. YouXL zal de klacht in behandeling nemen en indien mogelijk en noodzakelijk direct maatregelen treffen.
 3. Voorts zal YouXL de nodige interne maatregelen treffen en in overleg met Cliënt en/of Opdrachtgever proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. op diens verzoek van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.
 4. Indien YouXL en Cliënt om wat voor reden dan ook niet gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen, wordt aangesloten bij de klachtenprocedure van de onafhankelijke klachtencommissie van Klachtenportaal VBAG of RBCZ. Klachtenportaal VBAG of RBCZ zal de klacht vervolgens afhandelen.
 5. YouXL zal Cliënt op diens verzoek van advies voorzien met betrekking tot de indiening van een klacht bij het Klachtenportaal Zorg en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.

Artikel 24: Toepasselijkrecht

 1. Op de rechtsverhouding tussen YouXL en Cliënt en/of Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. YouXL heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Cliënt en/of Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen YouXL en Cliënt en/of Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Nederland, Haarlem tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.
 4. Cliënt en/of Opdrachtgever kan in het kader van hetgeen omschreven in de Zorgverzekeringswet naast de andere bestaande mogelijkheden een geschil voorleggen aan een geschilleninstantie conform de Wkkgz indien de behandeling van de klacht in onvoldoende mate de ontevredenheid van de Cliënt en/of Opdrachtgever of instelling wegneemt, indien de klachtenregeling niet voldoende is nageleefd of in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de Cliënt en/of Opdrachtgever onder de gegeven omstandigheden zijn klacht over een gedraging van de betreffende medewerker van YouXL bij YouXL zelf indient.

Volendam, 22 april 2020

Aanbevelingen

Wil je meer weten?

Neem vrijblijvend contact op

Contact opnemen →